به گزارش صحراگرد کارشناس عمران ومأموربازدید شهرداری پروژه جدولگذاری وکول گذاری خیابان تختی به متراژ200مترطول وازمحل اعتبارات جاری شهرداری انجام گردید.