به گزارش مهندس  صحراگرد کارشناس عمران شهرداری ،جابجایی تأسیسات موجود درخیابان بسیج 13 منجمله لوله آب ولوله ی گاز باهمکاری ادارت آبفا،گازوشهرداری صورت گرفت .باتوجه به شیب تند موجوددرخیابان بسیج 13که باعث بروزمشکلات متعددی در ترددگردیده بود ، باهمکاری ساکنین محل وازمحل اعتبارات جاری باعنایت به سنگلاخ بودن معبر وبالابودن هزینه های حفاری ،این امر بامشارکت مردم وادارات فوق الذکرانجام وتأسیسات موردنظر درعمق پایین ترجابجا ومعبرمذکوربه متراژتقریبی 50متر تسطیح گردید.