تعریض خیابان بسیج به متراژ200مترطول باهمکاری مدیریت محترم انتقال توزیع برق انجام گردید باعنایت به عریض بودن پیاده روی خیابان بسیج وازسوی دیگر نظربه اینکه این خیابان درمرکزشهر قرارگرفته وبدلیل وجود واحدهای صنفی درحاشیه معبر مرکزتجاری شهر شناخته می شود ،متأسفانه بدلیل عرض کم معبر بارترافیکی آن زیاد وباتوجه به اینکه محل تردددانش آموزان واقشارمختلف مردم به نقطه ی مرکزی شهرمی باشد ،لذاشهرداری براین تصمیم گرفته که بامجوزشورای شهر نسبت به تعریض این خیابان اقدام نماید ،پس ازبرگزاری جلسات متعددوتصمیمات اتخاذشده باهمکاری مدیریت انتقال وتوزیع برق کارتعریض معبرفوق الذکر شروع گردید به گفته مهندس صحراگرد مسئول فنی وکارشناس عمران شهرداری دراین پروژه اقدامات ذیل توسط شهرداری صورت گرفته ودرحال انجام می باشد :

1.خرید 14عددتیربرق به مبلغ هفتادمیلیون ریال توسط شهرداری 

2.اجرای جدولگذاری وکانیو به متراژ200مترطول به مبلغ شصت میلیون ریال 

3.حفاری چاله های تیربرق توسط شهرداری به تعداد 14عددبه مبلغ هفت میلیون ریال 

4.جابجایی 40اصله درخت توسط شهرداری 

5.جابجایی یک عددترانس و14عددتیربرق فشارضعیف وفشارقوی توسط مدیریت محترم انتقال توزیع برق شهرستان قاینات 

اقدامات آینده :

-ایجاد آیلند به متراژ 200مترطول به مبلغ یکصد میلیون ریال 

-اجرای زیرسازی به متراژ1000مترمربع به مبلغ یکصد میلیون ریال

-اجرای آسفالت گرم به متراژ1000مترمربع به مبلغ دویست وپنجاه میلیون ریال