درهفته کاهش بلایای طبیعی وایمنی دربرابر زلزله ستاد مدیریت بحران شهر تشکیل جلسه داد دراولین جلسه این ستاد که باحضورامام جمعه محترم ومسئولین ادارات سطح شهر ،اعضائ شورای شهر وشهردارتشکیل گردید ،آقای زراعت کارمقدم شهردارآرین شهر ضمن توجه خاص به مبحث مدیریت بحران دستورجلسه راقرائت و پس ازاستماع گزارشات مسئولین ادارات درخصوص محلهای اسکان حادثه دیدگان ،سوله مدیریت بحران ،محل ذخیره اقلام موردنیازدربحران ،بازدید کارشناسان فنی ازوضعیت ایمنی مدارس ،حفرچاه ذخیره آب درمواقع بحران ،برگزاری کلاسهای آموزشی ویژه شهروندان ودانش آموزان توسط نهاد ذیربط بویژه اورژانس ،هلال احمر وشهرداری و....بحث وتبادل نظر گردید درپایان مقررگردید ادارات سطح شهر لیست امکانات موجود وکمبودها ی موردنیازخود راجهت پیگیری به دبیرخانه ستاد مدیریت بحران مستقردرشهرداری تحویل نمایند .