اجرای کانال جمع آوری آبهای سطحی خیابان جهاد به طول 400مترمربع