تعویض بلوکه های خیابان سیدالشهداء (ع) توسط شهرداری ازمحل اعتبارات داخلی