باعنایت به عبورجاده ترانزیتی ازداخل محدوده خدماتی آرین شهر و وجود مشکلات وخطرات متعدد برای همشهریان وعابرین با خودروهایی که ازاین مسیر ترددمی کنند  ، نظربه اینکه طرح میان گذر آرین شهر به منظور رفع این مشکل ازجمله طرحهایی است که ازمصوبات سفر خرداد ماه سالجاری استاندارمحترم خراسان جنوبی به آرین شهر تعیین گردید  ،لذابه منظورپیگیری اقدامات صورت گرفته ،امروزچهارشنبه مورخه 1398/07/24،آرین شهر میزبان جناب آقای میرجعفریان معاونت محترم امورعمرانی استانداری به همراه مدیر کل محترم راه وشهرسازی ،مدیر کل محترم مدیریت بحران استانداری وکارشناسان دفترفنی استانداری بود ،دراین بازدید میدانی آقای غلامی شهردارآرین شهر به ارائه گزارش اقدامات انجام شده پرداختند ،تهیه طرح مطالعاتی ،شروع بکار فاز1، نقشه برداری ومیخکوبی میدان ازجمله اقداماتی است که تاکنون توسط شهرداری انجام شده است ،

 

.