نظربه اینکه مرمت وبازسازی آب انبارآرین شهر باهمکاری شهرداری وشورای اسلامی ، واداره میراث فرهنگی وتوسعه گردشگری شهرستان قاینات درسال 97انجام گردیدکه این امر باعث کم شدن فاصله عرضی خیابان جانبازان 3گردید به نحوی که تردد در این مسیر بسیار دشوارصورت گرفته وباعث ایجاد ترافیک میگردید ،لذاباپیگیریهای بعمل آمده وهمکاری مالک ،خیابان مذکورتوسعه یافته وحدودبه 8متربه عرض این خیابان افزوده شد ،این معبر محل تلاقی خیابان سیدالشهداء وبلوارامام رضا (ع) بوده که تعریض وبازگشایی آن ،باعث کم شدن بارترافیکی مسیر تردد همشهریان بویژه مراجعه کنندگان به سه شنبه بازارمی باشد

.