جلسه بررسی اختصاص 10%سهم شهرداری ازاراضی مسکن مهر و واگذاری اراضی باکاربری فضای سبز به شهرداری باحضور ریاست راه وشهرسازی قاین جناب آقای مهندس شاهزهی ومعاونت محترم ایشان جناب آقای مهندس دروازه بان ، مهندس غلامی شهردارآرین شهر و جناب آقای مهندس صحراگرد مسئول عمران وشهرسازی شهرداری درمحل دفتر شهرداربرگزارگردید وپیرامون موارد فوق بحث وتبادل نظر گردید .