باعنایت به اینکه شهرداری درنظر دارد طبق مصوبه شماره 98 -1398/08/12 شورای اسلامی آرین شهر نسبت به فروش 3قطعه زمین واقع درمعلم شرقی ویک دستگاه پرس وساب موزاییک ازطریق مزایده باقیمت کارشناسی اقدام نماید ،لذاعلاقه مندان جهت تحویل اسناد مزایده ازتاریخ 1398/09/23 لغایت 1398/09/30به امورمالی شهرداری مراجعه نمایند .

                                                                                      مطفی غلامی

                                                                                  شهردارآرین شهر