پرسنل شهرداری آرین شهر باحضور درمحل دفتر شورای اسلامی ضمن تبریک روزشوراها اززحمات وتلاشهای خالصانه اعضاء شورای شهر تشکرنمودند.