اجرای سنگ فرش لچکی مقابل جایگاه دومنظوره فرآورده های نفتی کرمانی -محل تأمین اعتبار :اعتبارات داخلی